Kontakt

Tfn: 044-12 68 40
Mob: 0703-40 46 61

E-mail: info@ltisolering.com

Kvalitetspolicy

L.T Isolerings kvalitetspolicy är att med engagemang, kunskap och ansvar inom alla nivåer i företaget utföra arbeten med rätt kvalitet.

Målet är att:

1) öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet
2) öka och förbättra kunskap och ansvar hos samtliga medarbetare
3) ständigt förebygga fel i arbetarnas utförande, genom ständig dialog mellan medarbetarna.
4) arbetenas utförande, funktion och utseende ska alltid vara till kundens fulla belåtenhet
5) varje medarbetare ska ha ansvar och befogenhet att efter kvalitetspolicy representera företaget i alla situationer
6) vid varje tillfälle erbjuda just den kvalitet kunden så önskar
7) se till att företagets totala kvalitet utgör en väsentlig köpanledning för kunden
8) säkra kvaliteten på utfört arbete genom att utveckla och dokumentera vårt kvalitetssystem.


För uppfyllandet av kvalitetsmål ska:

1) samtliga medarbetare vara övertygade om att kvalitén på utfört arbete är av avgörande betydelse för företagets expansion och fortlevnad.
2) varje medarbetare som representant för företaget se till att upprätthålla goda kundrelationer.
3) företaget fortlöpande informera och vidareutbilda medarbetare betr. normer, regler samt överenskommelser för arbetsutförandet.
4) företaget alltid välja leverantörer som i alla kriterier uppfyller rätt kvalitetskrav.
5) varje del från offert till avslutat arbete på ett enkelt och överskådligt sätt dokumenteras och regelbundet utvärderas. Ansvarig för detta är Lars Tornemark.
6) företaget alltid tillhandahålla rätt utrustning och material i rätt tid.
7) ansvar och befogenheter så långt som möjligt delegeras inom företaget.
8) varje medarbetare för sin egen del av utfört arbete ansvara för att kvalitetspolicy och mål efterlevas.

Start  |  Kvalitetspolicy  |  Arbeten  |  Länkar  |  Kontakt

L.T Isolering i Kristianstad AB © 2009